Sorø

Kommunen søger indspark til nyt boligområde ved Rustkammergården i Pedersborg

Foto: Sorø Kommune

Sorø Kommune efterlyser ideer og forslag til planlægning af boliger ved Rustkammergården i Pedersborg.

Sorø Kommunes økonomiudvalg har besluttet at igangsætte planlægning for et nyt boligområde nordvest for Rustkammergården i Pedersborg. På luftfotoet ses den forventede afgrænsning af området, indrammet med rød prik-linje.

Planlægningen består i at bevare det eksisterende stuehus indrette boliger i gårdens tidligere driftsbygninger samt at opføre cirka 26 nye boliger nordvest for gårdanlægget.

Ejendommen ligger i et støjbelastet område. Forud for planlægningen er der derfor udarbejdet en støjredegørelse, der dokumenterer, at der inden for området kan anlægges den nødvendige støjsikring for en ny boligbebyggelse.

I den videre planlægning vil der blive taget hensyn til blandt andet beskyttelseshensyn omkring kirken, fortidsminder og naturbeskyttede område.

Baggrund for denne høring

Rustkammergården er en tidligere landbrugsejendom hvor gårdens arealer ligger i landzone. Konvertering af disse arealer til et nyt boligområde, kræver derfor udarbejdelse af både kommuneplantillæg og lokalplan. Før kommunen kan udarbejde et forslag til et kommuneplantillæg, skal der indkaldes idéer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet (jf. planlovens § 23c).

Forslag til rammeafgrænsning

Med kommuneplantillægget udvides den eksisterende ramme Pe.B12 – Område ved Rustkammervej – Katrinelystvej, som vist på oversigtskortet. De eksisterende rammebestemmelser, som muliggør både åben-lav bebyggelse og tæt-lav bebyggelse, vil også gælde for det udvidede område. Bebyggelsesprocenten må højst være 30 for åben-lav bebyggelse og 40 for tæt-lav bebyggelse. Bebyggelse må højst opføres i 1 etage med udnyttelig tagetage. Dog kan der i forbindelse med tæt-lav bebyggelse tillades 2 etager, hvis forholdene taler for det.

Har du ideer til planlægningen?

Dine ideer og forslag er vigtige for os i den videre planlægning for området.

Eventuelle idéer og forslag til revision af kommuneplanramme Pe.B12 – Område ved Rustkammervej – Katrinelystvej skal sendes til Sorø Kommune senest den 7. september 2022 – til mail: plan@soroe.dk

Vær opmærksom på, at modtagne ideer og forslag bliver offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af planforslaget, herunder også dit navn og adresse.

Den videre proces

Kommuneplantillægget tilvejebringes med henblik på at skabe de overordnede rammer for lokalplanlægningen af boligerne.

Når denne forudgående høringsfase er afsluttet, udarbejdes der et forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg, som fremlægges til politisk behandling. Planforslaget vil efterfølgende blive fremlagt i min. 8 ugers offentlig høring – forventeligt december 2022 – hvor der igen er mulighed for at komme med bemærkninger til planlægningen.

Kommentarer