Tersløse

Anden grødeskæring i Sorø Kommune starter uge 33

Du kan nu se planen for 2. grødeskæring i de offentlige vandløb, som starter i uge 33.

I Sorø Kommune starter grødeskæringsarbejdet med 2. grødeskæring i 2022 i uge 33. Det betyder, at kommunens entreprenører vil færdes langs med de offentlige vandløb til fods eller med grødeskæremaskine. Her er en oversigt over de forventede grødeskæringstidspunkter i de enkelte vandløb. Her kan du kan se tidsplanen for grødeskæringen.

Bemærk at ugerne for sidste grødeskæring er de forventede uger. Vi har endnu ikke modtaget en plan for sidste grødeskæring.   

Færdselsareal

Ved grødeskæringen er der behov for et 5-8 meter bredt friholdt arbejdsbælte langs de offentlige vandløb. Arbejdsbæltets bredde fremgår af regulativet for vandløbet. Du kan finde regulativerne på vores hjemmeside om Vandløb.

Hegning

Bredejer er forpligtet til at fjerne eventuelle hegn langs vandløbskanten, hvis det er nødvendigt for at sikre, at grødeskæremaskinen kan komme til. Bredejer skal desuden sikre fri passage gennem de tværgående hegn i form af led.

Grødeskæring

Grødeskæringen foretages fra 1-3 gange årligt i henhold til regulativerne for de enkelte vandløb. Grødeskæringen skal så vidt muligt udføres, så grøden fjernes i vandløbets naturlige strømrende. Den afskårne grøde fra vedligeholdelsen, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige til at udjævne i henhold til regulativernes bestemmelser, normalt mindst 2 m eller 5 m fra vandløbets øverste kant. Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges fordelt på begge sider af vandløbet. Det vil sige, at vi søger at fordele ulemperne ved kørsel og aflægning af grøde på begge sider af vandløbet i det omfang det er muligt.

Orientering om grødeskæring

Som noget nyt kan man fremover blive orienteret om, hvornår der er grødeskåret i de kommunalt vedligeholdte vandløb. Man skal tilmelde sig på denne hjemmeside: https://www.hededanmark.dk/vandloeb/groedeskaering-i-soroe

Væltede træer

Væltede træer i vandløb kan udgøre en spærring, hvis de hindrer vandets frie løb eller kørsel i arbejdsbæltet. Det gælder også stormfældede træer. Træet er bredejerens ejendom. Det er derfor bredejeren, der har ret til træet og dermed også pligt til at fjerne det.

Kommentarer